Menu

Vedtægter i VIF

VEDTÆGTER FOR VIDEBÆK IDRÆTSFORENING

Foreningens navn er Videbæk Idrætsforening — kaldet VIF. Foreningens hjemsted er Videbæk.

Foreningens formål er at samle og fremme interessen for idræt i Videbæk og omegn og som led heri at deltage i de bestående turneringer, samt at foretage arrangementer i det omfang, som skønnes nødvendigt for foreningens trivsel.

Foreningen kan søge optagelse i relevante forbund.

§4

Som medlem kan enhver interesseret optages, og optagelse kan ske på følgende vilkår

Aktivt medlemskort:

Gælder alle, som dyrker idræt i foreningen.

Medlemmet har stemmeret på foreningens generalforsamling. For medlemmer under 18 år gælder dog, at forældrene har en stemme pr. aktivt medlem.

Bidragsydende medlemskort:

Har stemmeret som aktivt medlem.

§5

Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling, som afholdes i februar måned.

Medlemmet har pligt til at sørge for, at kontingentet betales rettidigt.

Et medlem der skylder kontingent, kan ikke deltage i kampe for foreningen.

Regnskabsåret følger kalenderåret 1. januar til 31. december.

Første regnskabsperiode efter ændringen løber fra OI. august 2014 til 31. december 2015.

§6

Generalforsamlingen er øverste myndighed indenfor foreningen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal i bestyrelsen eller mindst en fjerdedel af melemmerne ønske dette, i sidst nævnte tilfælde ved skriftlig henvendelse til formanden. Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages varsel og enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte.

Vedtagelser på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal i tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Fyldestgørende referat over det på generalforsamlingen passerede indføres i forhandlingsprotokollen. Foreningen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem — eller af minimum 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Valgperiode for bestyrelsesmedlemmer forlænges tilsvarende.

§ 7

Til at varetage foreningens interesser vælger generalforsamlingen en bestyrelse på 7 til 9 medlemmer.

Valgbar tit bestyrelsen er aktive og bidragsydende medlemmer, som er fyldt 18 år.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en periode af 2 år.

Bestyrelsen nedsætter de udvalg , som de selv eller generalforsamlingen beslutter. Samtlige udvalg bør have minimum et bestyrelsesmedlem som deltager.

§ 8

Alle økonomiske dispositioner foregår på bestyrelsens ansvar og denne foretager de beslutninger, der skønnes nødvendige.

Bestyrelsen har bemyndigelse til, hvis dette skønnes nødvendigt, at optage lån mod underskrift af mindst 7 af bestyrelsens medlemmer på det udstedte gældsbevis.

§ 9

Generalforsamlingens dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning ved formanden.
 3. Regnskab til godkendelse ved kassereren.
 4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen).
 5. Fastsættelse af næste års kontingent.
 6. Valg af bestyrelse.
 7. Valg af suppleanter for en 2 års periode (kun på ulige år).
 8. Valg af revisor for en 2 års periode (kun på ulige år).

Senest 30 dage efter generalforsamlingen skal bestyrelsen konstituere sig med formand, næstformand og kasserer, det forsøges, at finde en sekretær udenfor bestyrelsen.

§ 11

Bestyrelsesmøder holdes så tit, formanden finder det nødvendigt og mindst et møde hver anden måned.

Der føres forhandlingsprotokol over det på bestyrelsesmøderne passerede.

 • 12

Udmeldelse af foreningen skal ske til formanden eller kassereren.

§ 13

Bestyrelsen kan, når et medlems opførsel skønnes at give anledning dertil, ekskludere vedkommende for bestandig eller midlertidig. Den ekskluderede har ret til at få eksklusionen prøvet ved den førstkommende generalforsamling.

§ 14

Kassereren må ikke have større kassebeholdning end nødvendigt til den daglige drift. Overskydende beløb indsættes i foreningens pengeinstitut.

 • 15

Foreningen kan kun opløses såfremt opløsningen vedtages på 2 ekstraordinære generalforsamlinger afholdt med højst en måned mellemrum.

I tilfælde af opløsning træffer den afsluttende generalforsamling bestemmelse om anvendelse af klubanlægget samt eventuelle midler og materialer.

 • 16

Vedtægtsændringer skal for at være gyldige vedtages med trefjerdedels stemmers majoritet af en lovlig indkaldt generalforsamling uanset antal af fremmødte.

Således vedtaget på generalforsamlingen i Videbæk, den 13. november 2014.

 

Bestyrelsen: